Dohoda o užití díla

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (dále jen FEKT) sestavila tento formulář s ohledem na ochranu autorských práv autorů přispívajících do publikací vydávaných FEKT. Tento formulář nemůže být nahrazen jiným textem, žádná část tohoto formuláře nesmí být pozměněna. Vyplněný formulář musí být přiložen ke každému materiálu určenému k vydání FEKT.

Registrací soutěžního příspěvku do soutěže STUDENT EEICT autor vyjadřuje souhlas s převodem autorských práv příspěvku na FEKT VUT v Brně jako na organizátora soutěže a vydavatele sborníku soutěžních prací.

Autor uděluje právo užít své dílo Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Autor garantuje, že dílo je originální, a že je autorem (nebo spoluautorem) díla, s výjimkou pasáží (např. textu, obrázků a dat), ve kterých je zřetelně deklarován originální zdroj s uvedením poznámky o svolení držitelů autorských práv k těmto pasážím, pokud je to těmito držiteli vyžadováno.

FEKT uznává zachování níže uvedených práv autora:

  1. Autoři (nebo zaměstnavatelé autorů) si ponechávají všechna osobnostní práva k dílu a k postupům a procedurám popsaným v díle.
  2. Autoři (nebo zaměstnavatelé autorů) mohou reprodukovat nebo autorizovat druhou osobu k reprodukci díla nebo doslovných pasáží díla k osobní potřebě autora nebo jeho zaměstnavatele za předpokladu, že zdroj a právo FEKT dílo užít jsou na kopiích uvedeny, a reprodukce nejsou určeny k prodeji.
  3. V případech nevyhovujících bodům 1 a 2 musí autor nebo jeho zaměstnavatel požádat o svolení FEKT k reprodukci díla nebo doslovných pasáží díla včetně obrázků a tabulek.
  4. Autor může použít všechny části nebo část díla v dalších dílech. Toto právo nezahrnuje automatické poskytnutí práv třetí osobě k tisku nebo distribuci díla. Práva třetím osobám mohou být udělena pouze FEKT.

Výše uvedené udělení práva užít dílo je neplatné v případě, že dílo není přijato k tisku, není publikováno, nebo byla autorem odvolána žádost o zveřejnění díla před jeho přijetím

Společná práva autorů

V případě díla s více spoluautory podepíší dohodu o udělení práv také všichni spoluautoři, nebo jeden pověřený spoluautor, zpravidla první uvedený v díle.

Napsat komentář