Pokyny k závěrečným obhajobám

Vaše prezentace musí být vytvořena pro program MS Office Powerpoint verze 2010 a vyšší. Alternativně lze odevzdat prezentaci i ve formátu PDF. Středoškolské příspěvky v posterové sekci jsou prezentovány formou posteru, jehož formát musí být A1.

Délka prezentace nesmí překročit 8 až 10 minut a měla by věcně informovat komisi o vaší práci a zejména o vašem přínosu k řešení dané problematiky. Doktorandi prezentují v anglickém jazyce, proto i prezentace musí být nachystaná v angličtině. Bakaláři a magistři prezentují v češtině. Komise uvítá i praktické ukázky vašich výtvorů, opět ale musíte dodržet časový limit. Podobně to je i u posterů. Komise diskutuje s autory o řešené problematice a zajímá ji zejména vlastní přínos autora k danému problému. Délka diskuze není stanovena a záleží pouze na komisi, kde se jak dlouho zdrží. I zde můžete donést ukázat své praktické ukázky.

Prezentaci musíte nahrát přes váš účet na webu konference a to nejpozději dva dny před konáním konference, podle harmonogramu a pokynů v intranetu. Ve výjimečných případech je možné nahrát prezentaci v den obhajob, ale po předchozí domluvě a jen před zahájením prezentací. Rozhodně toto nelze akceptovat v průběhu obhajob, kvůli narušení časového harmonogramu. Středoškoláci prezentující formou posterů, musí mít vyvěšeny své výtvory nejpozději 10 minut před zahájením sekce. Materiál pro vyvěšení vám bude k dispozici.

Do komise se dostavte minimálně 30 minut před samotnou obhajobou. Může nastat situace, kdy nedorazí některý z účastníků, aby nedošlo ke zbytečným prostojům. Studenti prezentující v posterové sekci budou přítomni nejpozději 10 minut před zahájením sekce a u svých příspěvků jsou po celou dobu trvání.

Po skončení prezentace a diskuzi se členy komise se zastavte za tajemníkem komise. Předá vám jeden výtisk sborníku a vy mu nahlásíte své ID. To je pro případ vaší možné výhry, abychom vás správně identifikovali. I příspěvky zařazené do posterů budou uvedeny ve sbornících konference. Sborník vám bude předán po skončení sekce. Postery si po skončení sekce sundejte, nebudeme je skladovat.

Doktorandů, kteří se bez omluvy nezúčastní prezentace svého příspěvku, nebude uznáno bodové hodnocení v IS Apollo. Pokud se z vážného důvodu nemůžete finále soutěže zúčastnit, prosím sdělte to, co nejdříve organizátorům soutěže nebo tajemníkovi ve vaší komisi.

Nezapomeňte, že cenu dostanou pouze studenti, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků.

K obhajobám doporučuji přijít ve slušném společenském oblečení. Přeji příjemné prožití vašeho dne D.

S pozdravem za všechny organizátory

 

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Výkonný předseda organizačního

výboru konference EEICT